pechar x
Eventos

Eventos

Eventos

Eventos

Solicitude BonoBús Universitario


Xunto coa solicitude, débese aportar a seguinte documentación: fotocopia do DNI; do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar; da declaración do IRPF; certificado de matrícula; declaración responsable de estar ao corrente coas obras tributarias e da Seguridade Social; volante de empadroamento; certificado de minusvalía, de ser o caso; certificado de estar algún integrante da unidade familiar en desemprego por un período de máis de seis meses durante o ano 2018, de ser o caso; certificación bancaria da titularidade da conta a nome da persoa solicitante do bono-bus; e declaración responsable de percibir/non percibir axuda algunha para a mesma finalidade.

 

  • Desde o :

    06-09-2019
  • Ata o :

    15-09-2019
Mariscos Barallobre
Concello de Fene
Grupo de Acción Local do secot Pesqueiro Golfo Ártabro Norte
Consellería do Mar. Xunta de Galicia
Fondo Europeo Marítima e da Pesca
Fene Vivo
Un proxecto do Concello de Fene e da Confraría de Barallobre.

Praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n 15500 - Fene (A Coruña)

981 492 707

rede@fenevivo.gal